Koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stosujemy w przypadku przemieszczania się członka rodziny w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. Nie mają one zastosowania w sytuacji pobytu członków rodziny w jednym z ww. państw o charakterze turystycznym, leczniczym lub pobytu w związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia.

Świadczenia rodzinne w koordynacji (pdf)

Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i/lub świadczenia wychowawczego (pdf)

WZÓR – Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i/lub świadczenia wychowawczego (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.