Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczenia wychowawczego

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczenia wychowawczego (pdf)

2. Regulamin naboru (pdf)

3. Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 4/2016 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie z dnia 11 marca 2016 r. (pdf)

4. Zarządzenie zmieniające regulamin naboru (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.