1

powiedz NIE przemocy – REAGUJ – POWIADOM

Przemoc w rodzinie = każde zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działania, skierowane przeciwko bliskiej osobie, które narusza jej prawa i dobra osobiste powodując psychiczne lub fizyczne cierpienie.

Do przemocy może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia jej członków.

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Wieruszowie
ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów
tel. 62 78 41 554