Zarządzenie nr 1/2022

Zarządzenie nr 1/2022 Kierownika MGOPS z dnia 03.01.2022 r. w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników MGOPS w Wieruszowie (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.