1

Niemarnowanie żywności – spotkanie z dietetykiem

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie realizując Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, w dniu 28 lutego 2017 r. zorganizował pierwsze spotkanie z cyklu działań towarzyszących na temat „Dietetyka z elementami niemarnowania  żywności‘’. W spotkaniu wzięło udział 27 osób.

Powyższe działania mają na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego poprzez:

  • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych
  • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej
  • wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.