Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Karta Dużej Rodziny

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny

image_pdfimage_print

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie  informuje, że od 16 czerwca 2014 roku wszedł w życie rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014r., poz. 755), na podstawie którego wydawana jest  KARTA DUŻEJ RODZINY.

Od 01 stycznia 2015 r. (art. 35 od 02 stycznia 2015 r.) weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863), która określa zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania uprawnień członkom rodziny wielodzietnej oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (pdf)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. (pdf)

Rozporządzenie MRPiPS z dnia 27 lipca 2017 (pdf)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodzin

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

– w wieku do ukończenia 18 roku życia,
– w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
– bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.​

Jak przystąpić do programu?

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz informacje na temat wydania Karty można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie przy ul. Rynek 21 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w Biurze Obsługi Klienta.

Informacji dotyczących Karty Dużej Rodziny w MGOPS w Wieruszowie  udziela:

Barbara Wełna
tel.: 62 784 15 54 wew. 27
e-mail: barbarawelna@mgops.pl 

Do wniosku o wydanie KDR  należy dołączyć oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

  1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

  2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa,
w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Druk wniosku można pobrać w siedzibie MGOPS w Wieruszowie oraz korzystając z poniższego linku

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (pdf)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (pdf)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (pdf)

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka (pdf)

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (pdf)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do wniosku Karta Dużej Rodziny (pdf)

UWAGA: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że szczegółowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny są dostępne w zawartym na naszej stronie internetowej poradniku „Rodzina”!

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.