Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

Zoom in Regular Zoom out

Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

image_pdfimage_print

Projekt  „Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”  realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie Społeczne,Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,Poddziałania IX.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Realizatorami projektu są:

· Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieruszowie – partner  wiodący,

· Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieruszowie,

· Gmina Lututów/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lututowie,

· Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa,

· Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 343 196,52 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków EFS 5 391 439,19 zł.

Okres realizacji projektu: od 1.06.2020 r. do 31.05.2023 r.

Główny cel projektu to:zwiększenie dostępu do usług społecznych/ usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez tworzenie/ wspieranie i prowadzenie miejsc świadczenie usług w formie: sąsiedzkich usług opiekuńczych; usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pobytu; usług asystenckich; usług mieszkalnictwa wspomaganego, usług w Klubie „Być Razem”; usług korepetycji i obozów terapeutycznych/ socjoterapeutycznych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z pieczy zastępczej
i ich otoczenie.

W ramach projektu planuje się realizację następujących usług:

1. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze realizowane przez Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie dla 10 osób niesamodzielnych. Usługa świadczona przez 10 osób. Cel realizacji usługi to zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia w miejscu zamieszkania, bez konieczności kierowania do DPS.

2. Klub „Być Razem” realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie dla 25 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych; 5 dni w tygodniu w godz. 15.00-18.00. Celem Klubu będzie przeciwdziałanie marginalizacji osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych, włączanie ich do środowiska, rozwijanie ich zainteresowań, podnoszenie kompetencji społecznych.

3. Usługi asystenckierealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie dla 14 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych.

Celem usługi będzie wspieranie uczestników w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach usługi uczestnikom projektu zapewniony zostanie obiad z dowozem do miejsca zamieszkania.

4. Usługi wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej i ich otoczenia realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Realizacja 3 obozów 7- dniowych dla łącznie 61 osób (dzieci z pieczy zastępczej oraz ich otoczenie).

Celem obozów będzie socjalizacja właściwych postaw dzieci i młodzieży
w problemami emocjonalnymi, uwolnienie się od stresu po roku szkolnym, aktywne spędzanie czasu bez elektroniki, podniesienie samooceny oraz wsparcie opiekunów w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

5. Usługi opiekuńcze w Dziennym Domu Pomocy realizowane przez Gminę Lututów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lututowie
dla 25 osób niesamodzielnych w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Celem usługi będzie zapewnienie opieki i stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Podopiecznym Dziennego Domu Pomocy zapewnione zostanie wyżywienie oraz transport dowóz – odwóz z miejsca zamieszkania do siedziby Domu.

6. Usługi wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej- korepetycje realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie dla 16 dzieci z pieczy zastępczej.

Celem korepetycji będzie poprawa wyników w nauce dzieci, które mają z nią problem. Dzieci z powodu problemów w nauce są często źle odbierane przez inne dzieci i dodatkowo stygmatyzowane, co pogłębia ich wykluczenie społeczne.

7. Usługa mieszkalnictwa treningowego realizowana przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” dla 13 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych.

Celem usługi mieszkalnictwa treningowego jest przygotowanie osób niesamodzielnych pod kierunkiem specjalistów do maksymalnie pod względem ich możliwości samodzielnego i niezależnego życia w naturalnym środowisku.  Usługa ma zapobiec społecznej izolacji osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych. Mieszkańcom zostanie zapewniony ciepły posiłek.

8 Usługa mieszkalnictwa wspieranego realizowana przez Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” dla 7 osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych. Celem usługi mieszkalnictwa wspieranego jest pomoc
w realizacji potrzeb różnego rodzaju.  Usługa ma zapobiec społecznej izolacji osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych. Mieszkańcom zostanie zapewniony ciepły posiłek.

O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym
w przypadku usług opiekuńczych, asystenckich, usług w mieszkaniach wspomaganych, Klubie „Być Razem” pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:

· osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,

· osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z  niepełnosprawnością sprzężoną,

· osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby
z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

· osoby z rodzin korzystających z PO PŻ.

Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

W przypadku usług wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej pierwszeństwo mają dzieci z największymi problemami wychowawczymi oraz w nauce.