Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów”

Zoom in Regular Zoom out

Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów”

image_pdfimage_print

Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób
wymagających wsparcia w gminie Wieruszów”

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w związku z zakończeniem projektu „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów ”, który był realizowany w okresie od 01.07.2022 – 30.11.2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa łódzkiego na lata 2014-2020 osi  Priorytetowej 09 Włączenie Społeczne,Działania 09.02 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 09.02.01 Usługi Społeczne i Zdrowotne, informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu przez co najmniej okres odpowiadający okresowi 17 miesięcy.

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług.

Zostanie zachowana trwałość miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz usługa wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego  co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu od zakończenia jego realizacji, tj. 17 miesięcy.


Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów”  realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie Społeczne,Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Realizatorem projektu jest Gmina Wieruszów/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

  1. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2022 r. do 30.11.2023 r.
  2. Całkowita wartość projektu 692 250,00 zł
  3. Kwota dofinansowania 622 250,00 zł

Główny cel projektu jest zwiększenie kompleksowości wsparcia dla mieszkańców Gminy Wieruszów wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu poprzez wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dowóz posiłków oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego w okresie 1.VII.2022r.-31.VIII.2023r.

Działania projektowe wpisują się w cele szczegółowe RPO WŁ i przyczynią się do jego osiągnięcia, gdyż poprawiają dostęp do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym.

Celem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest umożliwienie funkcjonowania w swoim środowisku zamieszkania osobom, które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb i w związku z tym wymagają pomocy innych osób.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, świadczone będą przez opiekunki /opiekunów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb.

Dowóz posiłków do miejsca zamieszkania celem usługi jest zabezpieczenie posiłku osobom tego potrzebującym oraz zapewnienie kompleksowości wsparcia uczestników projektu.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego zgodnie z potrzebami uczestników projektu korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zakupione będą m.in.:sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny, wspomagający. Zakupiony sprzęt będzie wysokiej jakości,umożliwiający skuteczne i długotrwałe jego wykorzystanie. Za wypożyczenie sprzętu nie będą pobierane opłaty.


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia
w projekcie „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów”.

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 przez
Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie,

okres realizacji projektu: 01 lipca 2022 r. – 30.11.2023 r.

Główny cel projektu to: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez tworzenie/ wspieranie i prowadzenie miejsc świadczenie usług w formie usług opiekuńczych. Zwiększenie kompleksowości wsparcia dla mieszkańców Gminy Wieruszów wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu poprzez wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze

Realizujący zadanie: Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów

Termin realizacji zadania: od 07.2022 r. do 30.11.2023 r.

Miejsce realizacji zadania: Usługi opiekuńcze realizowane są od poniedziałku do niedzieli w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą przez 12 opiekunek dla 24 osób niesamodzielnych. Opiekunka świadczy usługę dla jednej osoby niesamodzielnej lub kilku osób. Godziny świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dostosowane są do indywidualnych potrzeb odbiorców usługi, dlatego świadczenie usług możliwe jest również w godz. wieczornych. Cel realizacji usługi to zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia w miejscu zamieszkania, bez konieczności kierowania do DPS. Realizacja zadania poprzez zatrudnienie 12 opiekunek na umowy zlecenia. W ramach zadania planuje się przeszkolenie 10 opiek. w m-cu VII.2022r.

 

Nazwa zadania: Usługa dowożenia posiłków

Realizujący zadanie Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów

Termin realizacji zadania: od 08.2022 r. do 30.11.2023 r.

Miejsce realizacji zadania: teren gminy Wieruszów. planuje się zlecenie przygotowania i dowozu posiłków 30 dni w miesiącu (zupa + II danie pakowane w naczynia wielorazowego użytku lub opakowania

ekologiczne, uwzgledniające ind. potrzeby żywieniowe wynikające ze stanu zdrowia) dla 12 uczestników projektu, które nie są w stanie przygotować ich samodzielnie. Celem usługi jest zabezpieczenie posiłku osobom tego potrzebującym oraz zapewnienie kompleksowości wsparcia uczestnikom projektu.

 

Nazwa zadania: Usługa wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego.

Realizujący zadanie: Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów

Termin realizacji zadania: od 09.2022 r. do 30.11.2023 r.

Miejsce realizacji zadania:  Zakup sprzętu do wypożyczalni, zgodnie z potrzebami uczestników projektu korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zakupione będą m.in.:sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny, wspomagający. Planuje się uruchomienie wypożyczalni, która działać będzie zgodnie z opracowanym Regulaminem. Wypożyczalnia mieścić się będzie w pomieszczeniu MGOPS pomieszczenie jest bez barier. Zakupiony sprzęt będzie wysokiej jakości umożliwiający skuteczne i długotrwałe jego wykorzystanie. Dowóz sprzętu do uczestników projektu zapewniony zostanie przez MGOPS.Za wypożyczenie sprzętu nie będą pobierane opłaty. Wypożyczalnia działać będzie w dni i godziny pracy MGOPS tj. od pniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Z wypożyczalni skorzystają 22 osoby.


Zestawienie porównania ofert na przygotowanie i dowóz posiłków dla 12 osób (pdf)


Zestawienie i porównanie ofert – ,,Zakup i dostawa sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno – wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego” (pdf)


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawy sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego – wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego (pdf)

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (pdf)

Pytania i wyjaśnienia (pdf)

Pytania i wyjaśnienia 2 (pdf)


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)


Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dowóz (do miejsca zamieszkania uczestników projektu) posiłków dla 12 osób (zupa + II danie pakowane w naczynia wielorazowego użytku lub opakowania ekologiczne) codziennie od poniedziałku do piątku (pięć dni w tygodniu za wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych) w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (doc)

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 4  – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (pdf)


Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego (pdf)


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego (pdf)

Projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (pdf)


Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i dostarczania gorącego posiłku dla podopiecznych MGOPS w Wieruszowie (pdf)

Projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 – formularz cenowy (pdf)

Załącznik nr 2 – formularz cenowy (doc)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)


Unieważnienie zapytania ofertowego dot. przygotowania i dostarczania gorącego posiłku dla podopiecznych MGOPS w Wieruszowie (pdf)


Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i dostarczania gorącego posiłku dla podopiecznych MGOPS w Wieruszowie (pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 – formularz cenowy (doc)

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 4 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)

Projekt umowy (doc)


Rekrutacja do usług opiekuńczych (pdf)

Rekrutacja opiekunów do świadczenia usług opiekuńczych (pdf)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów (pdf)

Regulamin świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w projekcie „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów” (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu – Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu – Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów (doc)

Załącznik nr 2 – Kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy na potrzeby Projektu Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów” (pdf)

Załącznik nr 2 – Kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy na potrzeby Projektu Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów” (doc)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu (doc)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu (doc)

Załącznik nr 5 – Deklarację uczestnictwa w projekcie (pdf)

Załącznik nr 5 – Deklarację uczestnictwa w projekcie (doc)

Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (pdf)

Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (doc)

Załącznik nr 7 – Oświadczenie uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie (pdf)

Załącznik nr 7 – Oświadczenie uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie (doc)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie uczestnika dotyczące jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (pdf)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie uczestnika dotyczące jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (doc)

Załącznik nr 9 – Informacje na temat usług w projekcie (pdf)