Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów”

Zoom in Regular Zoom out

Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów”

image_pdfimage_print

Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów”  realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie Społeczne,Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Realizatorem projektu jest Gmina Wieruszów/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

  1. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2022 r. do 31.08.2023 r.
  2. Całkowita wartość projektu 692 250,00 zł
  3. Kwota dofinansowania 622 250,00 zł

Główny cel projektu jest zwiększenie kompleksowości wsparcia dla mieszkańców Gminy Wieruszów wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu poprzez wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dowóz posiłków oraz uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego w okresie 1.VII.2022r.-31.VIII.2023r.

Działania projektowe wpisują się w cele szczegółowe RPO WŁ i przyczynią się do jego osiągnięcia, gdyż poprawiają dostęp do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym.

Celem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest umożliwienie funkcjonowania w swoim środowisku zamieszkania osobom, które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb i w związku z tym wymagają pomocy innych osób.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, świadczone będą przez opiekunki /opiekunów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb.

Dowóz posiłków do miejsca zamieszkania celem usługi jest zabezpieczenie posiłku osobom tego potrzebującym oraz zapewnienie kompleksowości wsparcia uczestników projektu.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego zgodnie z potrzebami uczestników projektu korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zakupione będą m.in.:sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny, wspomagający. Zakupiony sprzęt będzie wysokiej jakości,umożliwiający skuteczne i długotrwałe jego wykorzystanie. Za wypożyczenie sprzętu nie będą pobierane opłaty.


Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego (pdf)


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjno-wspomagającego do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego (pdf)

Projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (pdf)


Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i dostarczania gorącego posiłku dla podopiecznych MGOPS w Wieruszowie (pdf)

Projekt umowy (pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 – formularz cenowy (pdf)

Załącznik nr 2 – formularz cenowy (doc)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (doc)

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)


Unieważnienie zapytania ofertowego dot. przygotowania i dostarczania gorącego posiłku dla podopiecznych MGOPS w Wieruszowie (pdf)


Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i dostarczania gorącego posiłku dla podopiecznych MGOPS w Wieruszowie (pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (doc)

Załącznik nr 2 – formularz cenowy (doc)

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (pdf)

Załącznik nr 4 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (doc)

Projekt umowy (doc)


Rekrutacja do usług opiekuńczych (pdf)

Rekrutacja opiekunów do świadczenia usług opiekuńczych (pdf)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów (pdf)

Regulamin świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w projekcie „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów” (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu – Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu – Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów (doc)

Załącznik nr 2 – Kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy na potrzeby Projektu Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów” (pdf)

Załącznik nr 2 – Kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocy na potrzeby Projektu Projekt „Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w gminie Wieruszów” (doc)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu (doc)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu (doc)

Załącznik nr 5 – Deklarację uczestnictwa w projekcie (pdf)

Załącznik nr 5 – Deklarację uczestnictwa w projekcie (doc)

Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (pdf)

Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (doc)

Załącznik nr 7 – Oświadczenie uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie (pdf)

Załącznik nr 7 – Oświadczenie uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie (doc)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie uczestnika dotyczące jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (pdf)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie uczestnika dotyczące jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (doc)

Załącznik nr 9 – Informacje na temat usług w projekcie (pdf)