Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Dodatek energetyczny

Zoom in Regular Zoom out

Dodatek energetyczny

image_pdfimage_print

Od dnia 1 lutego 2014 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych. Świadczenie to ma na celu pokrycie z funduszy publicznych (rządowych) części opłat za energię elektryczną, do której uiszczenia zobowiązana jest osoba uprawniona do otrzymywania dodatku. Przedmiotowy dodatek nie jest jednak zapomogą bądź innym świadczeniem o charakterze uznaniowym.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz właściwość organów w tych sprawach, reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki: 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z jego treścią wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. będzie wynosiła dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł/miesiąc.

Niezbędne dokumenty

Aby ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (do pobrania w siedzibie MGOPS w Wieruszowie lub poniżej);
  • kserokopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul Rynek 21, 98-400 Wieruszów.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (pdf)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do wniosku DE (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.