Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Akty prawne

Zoom in Regular Zoom out

Akty prawne

image_pdfimage_print

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (pdf)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pdf)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (pdf)

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (pdf)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (pdf)

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (pdf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pdf)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (pdf)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (pdf)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (pdf)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pdf)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (pdf)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (pdf)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pdf)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pdf)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.