Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Przemoc w rodzinie

Zoom in Regular Zoom out

Przemoc w rodzinie

image_pdfimage_print

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw  wprowadzono wśród wielu zmian – jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. Na mocy ww. ustawy podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Wieruszowie Nr VI/28/2011 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Wieruszów oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych.

Osoby odpowiedzialne za pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieruszowie :

Małgorzata Burak – przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego,

Anna Jurek – zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego,

Justyna Małecka – sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego

  1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.
  2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
  3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące lub na bieżąco w razie potrzeby. Grupy robocze odbywają się na bieżąco w ramach potrzeby.

Jeśli są Państwo
świadkami przemocy lub osobami doznającymi przemocy
w rodzinie
i chcą uzyskać poradę zapraszamy:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21

(kliknij, aby powiększyć)

Przemoc? Nie czekaj – Co warto wiedzieć o procedurze Niebieskiej Karty (pdf)

Informator – przemoc w rodzinie (pdf)

Pełną informację w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie można uzyskać w siedzibie MGOPS w Wieruszowie oraz telefonicznie pod nr 627841554 lub 627841199.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 w Gminie Wieruszów

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.