Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Informacja o stypendiach na rok szkolny 2017/2018

Zoom in Regular Zoom out

Informacja o stypendiach na rok szkolny 2017/2018

24 sierpnia 2017
image_pdfimage_print

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie  stypendium szkolnego  w okresie od   01 września 2017 r. do 15 września 2017 roku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Wieruszów

Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe z zastrzeżeniem ust. 12 – (art.90d) Ustawy o systemie oświaty.

Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna. W roku szkolnym 2017/2018 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)  na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj.  514 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych
w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Formularz wniosku można pobrać: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów (pdf)

lub w MGOPS w Wieruszowie w Dziale Obsługi Klienta – pomoc społeczna

Szczegółowych informacji udziela :

Justyna Płonka – pracownik socjalny
e-mail: justynaplonka@mgops.pl
tel. 62 784 15 54 wew. 23
tel. 62 784 11 99 wew. 23

ZAPRASZAMY !