Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Zoom in Regular Zoom out

Nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

8 maja 2023
image_pdfimage_print

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy SpołecznejWieruszowie ogłasza nabór zgłoszeń w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Kto może zostać uczestnikiem Programu

Członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Ważne ! Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku gdy członek rodziny lub opiekun zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Wieruszów i  realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin dla dziecka i nie więcej niż 184 godziny dla osoby dorosłej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zasady realizacji Programu

Ośrodek przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu i w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym), która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, która jest dokonywana na podstawie danych zawartych Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów , wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru osoby świadczącej opiekę  poprzez złożenie oświadczenia o wyborze wraz z informacją, iż spełnia ona wymogi kwalifikacyjne. W przypadku braku takiego wskazania wybór osoby dokonywany jest przez tut. ośrodek

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków,

 • w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym,
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail malgorzataburak@mgops.pl
 • dostarczyć osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17 maja 2023 roku do godz.1500.

Szczegółowych informacji w sprawie Programu udzielają :

 • Anna Jurek tel: 62 78 41 554 email: annajurek@mgops.pl
 • Małgorzata Burak tel. 62 78 41 554 email  malgorzataburak@mgops.pl.pl

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Karta zgłoszenia do Programu „ Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022,

Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie opiekuna prawnego;

 • oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego osoby która świadczyć będzie usługę opieki wytchnieniowej.

 • Orzeczenie o niepełnosprawności,

 • Karta oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM,

 • Podpisane informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych (2 szt.)

Druki do pobrania w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21  oraz poniżej.

Druki do pobrania:

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (pdf)

Załącznik nr 6 (pdf)

Załącznik nr 6 (docx)

Załącznik nr 7 (pdf)

Załącznik nr 7 (docx)

Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (pdf)

Szczegółowe informacje dotyczące edycji 2023 Programu znajdują się w na stronie internetowej:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)