Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Pomoc żywnościowa

Zoom in Regular Zoom out

Pomoc żywnościowa

15 lutego 2023
image_pdfimage_print

Program Operacyjny Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Pomoc Najbardziej  Potrzebującym
w ramach Podprogramu 2021 Plus

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje, że w roku 2023 będzie realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomoc  Najbardziej  Potrzebującym w ramach Podprogramu 2021 Plus

Za dystrybucję żywności w Programie jest odpowiedzialny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Żywność będzie wydawana na podstawie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Należy podkreślić, że zgodnie z treścią Programu Operacyjnego Pomocą Żywnościową (PO PŻ) mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

W przypadku dostawy żywności, będzie ona wydawana w formie paczek żywnościowych.

Kryterium dochodowe określone jest każdorazowo w Wytycznych Instytucji Zarządzającej i w Podprogramie na rok 2021 Plus wynosi:

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oraz kosztami uzyskania przychodu;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenie za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– alimenty,

– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego,

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy,

Do dochodu nie wlicza się:

– świadczenie wychowawczego oraz dodatku wychowawczego,

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

– wartości świadczenia w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej dot. działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, na strone: www.mgops.pl lub pod nr tel. 62 7841554; 627841199.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus (pdf)