Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Praktyki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Zoom in Regular Zoom out

Praktyki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie

28 czerwca 2018
image_pdfimage_print

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie organizuje praktyki dla uczniów i studentów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki uczniów i studentów mogą być organizowane w czasie całego roku akademickiego lub szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.

Dobowy wymiar godzin zajęć w ramach praktyk dla uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.
Dla właściwego przebiegu praktyk Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zawiera umowę na realizację praktyk ze szkołą lub uczelnią, która kieruje swoich uczniów lub studentów do odbycia praktyki.

Umowę na realizację praktyk podpisuje Kierownik Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona, dyrektor szkoły lub rektor uczelni kierującej swoich uczniów
lub studentów na praktyki oraz uczeń lub student.

Dokumentami wymaganymi przed rozpoczęciem praktyk są:

  1. skierowanie na praktykę wystawione przez szkołę lub uczelnię,

  2. podanie z prośbą o przyjęcie na praktykę,

  3. umowa na realizację praktyk

  4. zaświadczenie lekarskie z wyrażoną zgodą na wykonywanie praktyk.

Obowiązki praktykanta w trakcie odbywania praktyki:

Praktykant jest obowiązany przestrzegać przepisów obowiązujących w Ośrodku
oraz właściwych Regulaminów szkoły lub uczelni.

Praktykanci skierowani przez szkołę lub uczelnię w celu odbycia praktyki zobowiązani są do posiadania

– dziennika praktyki (jeśli szkoła lub uczelnia takiego wymaga),

– skierowania na praktykę wydanego przez szkołę lub uczelnię.

Praktykanci co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki zobowiązani są potwierdzić swoje przybycie w Sekretariacie Ośrodka.

Praktykant zobowiązany jest do punktualności i dyscypliny.

W Ośrodku obowiązuje wzorowa kultura osobista podczas pracy i obsługi klientów.

W przypadku nagannego zachowania praktykanta lub samowolnego opuszczenia miejsca praktyki, praktyka może zostać przerwana.

Praktykant obowiązany do prowadzenia dziennika praktyki powinien złożyć u opiekuna praktyk dziennik praktyki celem wystawienia przez niego opinii o pracy i sprawowaniu praktykanta oraz oceny za całość praktyki, jednak nie później niż w ostatnim dniu odbywania praktyki.

Ośrodek nie wypłaca wynagrodzenia, ani innych świadczeń praktykantom odbywającym praktykę w Ośrodku.

Szczegółowe zasady odbywania praktyk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej określa Regulamin praktyk w MGOPS w Wieruszowie.

Osoba do kontaktu:

Ewa Szandała – Kierownik MGOPS w Wieruszowie

tel. 62 7841554 , e-mail: ewaszandala@mgops.pl

Zarządzenie 12/2018, regulamin i wzór umowy (pdf)