Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Wnioski o dodatek energetyczny

Zoom in Regular Zoom out

Wnioski o dodatek energetyczny

6 czerwca 2015
image_pdfimage_print

Z dniem 1 lutego 2014 MGOPS w Wieruszowie będzie przyjmował wnioski o dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059, z późn. zm.), a jego wysokość została określona w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

Kwota dodatku mieszkaniowego od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc

Niezbędne dokumenty

Aby ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (do pobrania w siedzibie MGOPS w Wieruszowie lub poniżej na stronie internetowej);
  • kserokopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul Rynek 21, 98-400 Wieruszów.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.