Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Klub Integracji Społecznej 2008

Zoom in Regular Zoom out

Klub Integracji Społecznej 2008

image_pdfimage_print

KIS 2008 - banner

Człowiek – Najlepsza Inwestycja

„Klub Integracji Społecznej – równe szanse”

Wychodząc naprzeciw potrzebom swych podopiecznych MGOPS w Wieruszowie przyjął nową formę pomocy społecznej i samopomocy – przystąpił do realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1. Projekt ten jest zgodny z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na obszarze Gminy Wieruszów na lata 2005-2013.

Celem ogólnym projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Adresatami projektu są osoby długotrwale bezrobotne, które mają szczególne trudności z powrotem na rynek pracy oraz trudną sytuację materialną. Po wstępnym rozpoznaniu środowisk zauważyliśmy, że dużą liczbę stanowią kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, a obecnie są to dzieci w wieku przedszkolnym. Dlatego matki uczestniczące w zajęciach KIS-u przyprowadzają ze sobą dzieci, które objęte są opieką w czasie trwania zajęć przez wykwalifikowaną opiekunkę. W czasie trwania projektu uczestnicy będą objęci wsparciem finansowym.

W ramach KIS-u beneficjenci zostaną objęci wsparciem indywidualnym i grupowym przez psychologa, doradcę zawodowego, terapeutę, prawnika, pracownika socjalnego i informatyka oraz wsparciem grupowym poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach w zakresie nabycia umiejętności komunikowania się, łatwego nawiązywania kontaktów, integracji w grupie, opracowania zasad i technik relaksacyjnych, radzenia sobie ze stresem, wykształcenia umiejętności podejmowania decyzji, umiejętności innowacyjnego, twórczego i pozytywnego myślenia, określenia swoich mocnych i słabych stron, umiejętności wzbudzania motywacji do konstruktywnych działań, podniesienia samooceny i kształtowanie aktywnych postaw u uczestników, nabycia wiedzy i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, zmiany postawy uczestników z biernej na aktywną, samoorganizowanie się uczestników KIS w przezwyciężaniu problemów życiowych.

Projekt „Klub Integracji Społecznej – równe szanse”, to szereg zaplanowanych działań i warsztatów mających na celu zmianę życia podopiecznych MGOPS w Wieruszowie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ten ma charakter długofalowy, ponieważ wiedza nabyta podczas szkoleń i warsztatów ze specjalistami zwiększy potencjał uczestników i ich szanse na powrót na rynek pracy.

Pierwsze spotkanie uczestniczek KIS-u odbyło się w czerwcu 2008 roku, na którym w przystępny sposób został zaprezentowany projekt, jego cel i charakter działań, gdzie przekonywaliśmy uczestników, że „warto zmienić swoje życie”. Zajęcia KIS-u będą trwały do 31 grudnia 2008 roku.

„Klub Integracji Społecznej – równe szanse”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w ramach realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 przeprowadził szereg szkoleń. Uczestniczkami jest dwanaście kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, a obecnie dzieci są w wieku przedszkolnym.

W ramach KIS-u beneficjentki ukończyły zajęcia warsztatowe z informatykiem i terapeutą. Cykl piętnastogodzinnych zajęć z informatykiem miał na celu podniesienie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Obejmował naukę podstawowej wiedzy na temat obsługi komputera i internetu. Zajęcia odbywały się w sali komputerowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie. Czas dwunastu godzin z terapeutą pozwolił na przybliżenie uczestniczkom problematyki uzależnień, m.in. takich jak alkoholizm, zachowania osób uzależnionych i współuzależnionych – członków ich rodzin oraz form szukania pomocy.

Na czas trwania zajęć dzieci uczestniczek przebywają w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Wieruszowie pod opieką fachowej opiekunki.

Nadal trwają zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym oraz psychologiem. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu grudzień 2008 r.

Podsumowanie projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse”

W dniu 10 grudnia 2008 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie. W spotkaniu podsumowującym projekt „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” uczestniczyła Burmistrz Wieruszowa – Iwona Szkopińska. W projekcie wzięło udział 12 osób bezrobotnych z terenu gminy Wieruszów korzystających z pomocy społecznej. Były to osoby długotrwale bezrobotne pozostające bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy, zagrożone lub dotknięte problemem alkoholowym lub innymi uzależnieniami, przemocą w rodzinie, matki samotnie wychowujące dzieci, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne. Głównym celem projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym osób bezrobotnych z terenu Gminy i Miasta Wieruszów.

Na spotkaniu podsumowującym Kierownik przedstawił założenia projektu, jego cel i charakter działań, przedstawił etapy realizacji projektu: spotkania z psychologiem w formie warsztatów i spotkań indywidualnych, spotkania z doradca zawodowym w formie warsztatów i spotkań indywidualnych, spotkania i konsultacje z prawnikiem. Były prowadzone również warsztaty motywacyjne przez profesjonalną firmę szkolącą oraz kurs z zakresu obsługi komputera i internetu. Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy i profesjonalny, dlatego cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Dzięki realizacji tego typu projektów, mamy możliwość zmienić wizerunek pomocy społecznej, umożliwić swoim beneficjentom powrót do aktywności zawodowej i zwiększyć szansę na odejście od systemu pomocy społecznej. Ważne było wsparcie środowiska i instytucji w zdobyciu motywacji do działania. Został stworzony punkt opieki nad dziećmi gdzie nad bezpieczeństwem dzieci czuwała fachowa opieka przedszkolanki, a mamy w tym czasie mogły spokojnie uczestniczyć w szkoleniach. Uczestniczki wraz z dziećmi miały w czasie szkoleń zapewniony posiłek. Przebieg realizacji projektu pokazany został w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez koordynatora projektu. Dzięki wspaniałej, przyjaznej atmosferze podczas zajęć udało się uczestnikom odzyskać „moc” i zwiększyć własne poczucie wartości.

Burmistrz Iwona Szkopińska pogratulowała uczestnikom wręczając im pamiątkowe dyplomy, życzyła wszystkim aby koniec projektu stał się dla nich początkiem czegoś nowego i dobrego w życiu. Kierownik MGOPS w Wieruszowie podziękował pracownikom za zaangażowanie w swoją pracę. Padło również wiele ciepłych słów i podziękowań od osób, które ukończyły projekt.


Realizator projektu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
98-400 Wieruszów ul. Rynek 21
telefon: 62 784 15 54
faks: 62 784 11 99
e-mail: wieruszow@mgops.pl
www: www.mgops.pl

Strona współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.