Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Klub Integracji Społecznej 2009

Zoom in Regular Zoom out

Klub Integracji Społecznej 2009

image_pdfimage_print

KIS 2009 - banner

Człowiek – Najlepsza Inwestycja

„Klub Integracji Społecznej – równe szanse”

W 2009 roku MGOPS w Wieruszowie przystąpił do realizacji kolejnego projektu systemowego pt. „Klub Integracji Społecznej – równe szanse”. Projekt będzie realizowany od stycznia do grudnia 2009 roku.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie różnorodnych form aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Celem szczegółowym jest zdobycie nowych, podniesienie i udoskonalenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz trening kompetencji psycho-społecznych u osób wykluczonych społecznie. Program szkolenia zawodowego projektu przewiduje nabycie przez beneficjentów kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnej do podjęcia zatrudnienia w sektorze handlu i usług. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu technik sprzedaży i obsługi klienta, pozyskanie umiejętności praktycznych – obsługa kas fiskalnych oraz uzyskanie zaświadczeń medycyny pracy pożądanych przez pracodawcę. Trening umiejętności psycho-społecznych obejmować będzie: nabycie umiejętności komunikowania się, łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich i integracji w grupie, radzenie sobie ze stresem przez stosowanie zasad i technik relaksacyjnych, poprawa poczucia własnej wartości, samooceny i roli społecznej, wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji i aktywnej postawy, zwiększenie motywacji do podjęcia i utrzymania pracy, nabycie przez uczestników umiejętności autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy, dostosowanie osób długotrwale bezrobotnych do nowych warunków i wymogów na rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie, wzmocnienie mobilizacji i elastyczności zawodowej, stworzenie warunków lepszego dostępu do podjęcia zatrudnienia.

Projekt kierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Projekt zakłada udział 10 osób długotrwale bezrobotnych. Kierowany jest głównie do kobiet, gdyż jak wynika z informacji podanych przez PUP w Wieruszowie, to właśnie one stanowią największy procent osób długotrwale bezrobotnych w naszej gminie.

Uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualnym wsparciem przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego oraz wsparciem grupowym poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Uzyskają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz nowe kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem.


W dniu 28 kwietnia 2009 roku w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” rozpoczęły się szkolenia naszych podopiecznych.

Tytułem wstępu Kierownik MGOPS w Wieruszowie Anna Ostrycharz objaśniła zasady współfinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i życzyła wszystkim zebranym Paniom owocnych wyników szkolenia.

Przedstawicielka firmy szkolącej krótko zreferowała program szkoleniowo-doradczy obejmujący elementy integracji społecznej, edukacyjnej zawodowej i zdrowotnej.


Rozpoczęły się pierwsze zajęcia – Warsztat aktywizacyjny (28-29 kwiecień 2009 roku).


W dniach 11-12 maja 2009 roku odbyło się kolejne szkolenie – Warsztat doradztwa zawodowego.


W dniach 29-30 lipca rozpoczął się kolejny blok szkoleniowy w ramach kursu zawodowego „Techniki sprzedaży i obsługa klienta”.


W dniach 2-4 listopada 2009 roku rozpoczął się ostatni cykl szkoleń w projekcie pod nazwą „Obsługa kas fiskalnych”.


W dniu 7 grudnia 2009 roku odbyło się Spotkanie Wigilijne zrealizowane w ramach projektu systemowego „Klub Integracji Społecznej – równe szanse”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w roku 2009.

Spotkanie miało na celu podsumowanie całego roku realizacji Projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

W uroczystości udział wzięli:

 • Beneficjentki projektu,
 • Zastępca Burmistrza Wieruszowa – Pan Andrzej Małys,
 • Sekretarz Gminy Wieruszów – Pani Alicja Ruta,
 • Zastępca Dyrektora PUP – Pan Stanisław Lenart,
 • Kierownik MGOPS – Pani Anna Ostrycharz,
 • Przedstawiciel Firmy szkolącej – Pani Magdalena Knyt-Walas,
 • Realizatorzy projektu: koordynator, pracownicy socjalni oraz księgowa.

W programie imprezy znalazło się:

 • przemówienie gospodarzy spotkania i zaproszonych gości,
 • prezentacja multimedialna przedstawiająca cały przebieg realizacji projektu w 2009 roku,
 • uroczyste wręczenie Beneficjentkom certyfikatów uczestnictwa w projekcie oraz upominków,
 • poczęstunek wigilijny.

Kierownik i pracownicy MGOPS w Wieruszowie serdecznie życzą samych sukcesów naszym Beneficjentkom w zakresie podjęcia zatrudnienia oraz satysfakcji w życiu osobistym.


Realizator projektu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
98-400 Wieruszów ul. Rynek 21
telefon: 62 784 15 54
faks: 62 784 11 99
e-mail: wieruszow@mgops.pl
www: www.mgops.pl

Strona współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.