Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Klub Integracji Społecznej 2010

Zoom in Regular Zoom out

Klub Integracji Społecznej 2010

image_pdfimage_print

KIS 2010 - banner

Człowiek – Najlepsza Inwestycja

„Klub Integracji Społecznej – równe szanse”

KIS 2010 - plakat

Grudzień 2010 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zakończył realizację projektu systemowego w 2010 roku „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Podsumowaniem całorocznej pracy było wigilijne spotkanie w dniu 10 grudnia 2010 roku. W uroczystości udział wzięli: Beneficjentki projektu, Sekretarz Gminy Wieruszów – Pani Alicja Ruta, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie – Pani Grażyna Wójciak, Kierownik MGOPS w Wieruszowie – Pani Anna Ostrycharz, Przedstawiciel Firmy szkolącej – Pani Magdalena Knyt-Walas, Koordynator projektu, Pracownik socjalny, Księgowa projektu.

Podczas spotkania przybliżono przebieg realizacji projektu w formie prezentacji multimedialnej. Uczestniczkom projektu uroczyście wręczono certyfikaty potwierdzające ich nowo nabyte kwalifikacje, zwiększające ich szanse w poszukiwaniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Aby umilić ten świąteczny okres Beneficjentki otrzymały skromne upominki. Nie zabrakło ciepłych słów zarówno z ust gospodarzy spotkania, jak i zaproszonych gości.

Kierownik i pracownicy MGOPS w Wieruszowie serdecznie życzą naszym Beneficjentkom samych sukcesów w znalezieniu pracy oraz satysfakcji w życiu osobistym.


Listopad 2010 r.

W dniu 15 października 2010 roku w ramach działania o charakterze środowiskowym projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” zorganizowany został wyjazd do teatru w Łodzi na sztukę pt. „Szalone nożyczki”.


Październik 2010 r.

W dniach 4-5 października 2010 roku w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” odbyły się warsztaty doradztwa zawodowego.


Wrzesień 2010 r.

W dniach 6-15 września 2010 roku w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” beneficjentki nadal odbywały zajęcia praktyczne w Szpitalu w Wieruszowie na oddziałach szpitalnych:

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
 • Oddział Piediatryczny.

Sierpień 2010 r.

W dniach 3-11 sierpień 2010 roku w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” beneficjentki odbyły zajęcia praktyczne w Szpitalu w Wieruszowie na oddziałach szpitalnych:

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
 • Oddział Piediatryczny.

Uczestniczki w trakcie tych zajęć mogły zastosować zdobytą wcześniej wiedzę i informacje w praktyce oraz zdobyć nowe umiejętności.


Lipiec 2010 r.

W dniach 5-14 lipca 2010 roku w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” odbył się kolejny blok szkoleniowy – „Opiekun osób starszych i dzieci”.


Czerwiec 2010 r.

W dniach 7-16 czerwca 2010 roku w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” odbył się kurs „Opiekun osób starszych i dzieci”. Beneficjentki projektu zapoznały się z podstawą anatomii i fizjologii człowieka, udzielaniem pierwszej pomocy, chorobami wieku podeszłego, higieną, opieką nad dzieckiem oraz chorobami wieku dziecięcego.


Maj 2010 r.

W dniach 5-7 maja 2010 roku w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” rozpoczęły się warsztaty –  „ABC zarządzania budżetem domowym”.


Kwiecień 2010 r.

W dniach 26-28 kwietnia 2010 roku w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” rozpoczęły się warsztaty psychologiczne.

 

Po przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” zakwalifikowało się 10 kobiet. Przedstawicielka firmy szkolącej przedstawiła krótko program szkoleniowo-doradczy obejmujący elementy integracji społecznej, edukacyjnej zawodowej i zdrowotnej.


Luty – marzec 2010 r.

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia zawodowe dla mieszkańców gminy Wieruszów.

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” i spełniasz poniższe kryteria:

 • jesteś świadczeniobiorcą ośrodka pomocy społecznej w Wieruszowie,
 • jesteś w wieku aktywności zawodowej,
 • jesteś kobieta, która wychowuje lub wychowywała małe dziecko i masz trudności w powrocie na rynek pracy,
 • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie.

Zgłoś się w celu wypełnienia ankiety rekrutacyjnej i zapoznania ze szczegółami projektu do MGOPS Wieruszów.


Styczeń 2010 r.

Od 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie realizuje projekt systemowy pt. „Klub Integracji Społecznej – równe szanse”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2009 roku celem projektu była aktywizacja społeczna 10 kobiet pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo. W ramach projektu uczestnicy uzyskali wsparcie ze strony doradcy zawodowego, zdobyli nowe kwalifikacje poprzez ukończenie kursu w zakresie techniki sprzedaży i obsługi klienta – „obsługa kas fiskalnych”.

Dzięki możliwości realizacji takiego projektu Ośrodek w latach 2008-2009 mógł zapewnić kompleksowe usługi wsparcia dla 22 osób długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, w szczególności o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

W 2010 roku Ośrodek będzie kontynuował realizację projektu pt. „Klub Integracji Społecznej – równe szanse”. Wsparciem planuje się objąć grupę osób długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej.

Zainteresowani, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w projekcie będą mieć możliwość uczestnictwa w:

 • warsztatach aktywizacyjnych,
 • warsztatach doradztwa zawodowego,
 • warsztatach „ABC zarządzania budżetem domowym”,
 • szkoleniach w zakresie „Opiekun osób starszych i dzieci”,
 • badaniach sanitarno-epidemiologicznych.

Uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualnym wsparciem przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego oraz wsparciem grupowym poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach. Uzyskają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz nowe kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem.


Realizator projektu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
98-400 Wieruszów ul. Rynek 21
telefon: 62 784 15 54
faks: 62 784 11 99
e-mail: wieruszow@mgops.pl
www: www.mgops.pl

Strona współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.