Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Klub Integracji Społecznej 2012

Zoom in Regular Zoom out

Klub Integracji Społecznej 2012

image_pdfimage_print

KIS 2012 - Banner

Człowiek – Najlepsza Inwestycja

„Klub Integracji Społecznej – równe szanse”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

Realizator projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

KIS 2012 - plakat


Grudzień 2012 r.

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji psychospołecznych i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie różnorodnych form aktywnej integracji i pracy socjalnej.

W 2012 roku w projekcie wzięło udział 11 osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wieruszów:

– Pozostających poza zatrudnieniem

– Korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

– Będących w wieku aktywności zawodowej

W ramach aktywnej integracji Beneficjenci projektu wzięły udział w różnorodnych formach aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej realizowanej przez pracownika socjalnego, psychologa, trenerów i doradcę zawodowego.

Program aktywnej integracji obejmował:

 • 30 godzin dydaktycznych warsztatów kompetencji psychospołecznych prowadzonych przez psychologa – efektywna komunikacja, asertywność, walka ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, wzmacnianie, poczucia własnej wartości
 • 55 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa psychologicznego prowadzonego przez psychologa – wsparcie uczestników projektu na rzecz podnoszenia kompetencji życiowych
 • 12 godzin dydaktycznych warsztatu stylizacji i wizażu prowadzonego przez wizażystkę – definiowanie zasobów własnych, autoprezentacja, dress-code w środowisku pracy
 • 12 godzin dydaktycznych warsztatu kompetencji wychowawczych prowadzony przez psychologa – wzmacnianie świadomego rodzicielstwa i macierzyństwa, efektywna komunikacja pomiędzy dziećmi i rodzicami, wzmacnianie potencjału i rozwoju dzieci, profilaktyka uzależnień, rola edukacji w rozwoju dziecka
 • 12 godzin dydaktycznych warsztatu ABC zarządzania budżetem domowym prowadzonego przez specjalistę od zarządzania – ekonomika prowadzenia gospodarstwa domowego przy niskich dochodach
 • 30 godziny dydaktycznych warsztatu doradztwa zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego – metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna
 • 55 godzin dydaktycznych indywidualnego poradnictwa zawodowego prowadzonego przez doradcę – indywidualne wsparcie na rzecz aktywizacji zawodowej uczestników projektu
 • 80 godzin dydaktycznych kursu „Operator wózków jezdniowych”. Program zgodny ze standardami MPiPS
 • 178 godzin dydaktycznych kursu „Sprzedawca”. Program zgodny ze standardami MPiPS
 • badania z zakresu medycyny pracy, badania sanitarno-epidemiologiczne i uzyskanie zaświadczeń lekarskich wymaganych przez pracodawców.

Uczestnicy otrzymali vouchery na usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Uczestnikowi projektu zostały sfinansowane wydatki związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Istotnym elementem wszystkich zajęć było wykorzystanie metody warsztatowej zakładającej uczenie się poprzez uczestnictwo i aktywność w grupie, korzystanie z doświadczeń własnych i innych osób.

Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe. Mieli zapewniony catering oraz ubezpieczenie zdrowotne i NNW.

Beneficjenci projektu przez cały okres realizacji objęci byli wsparciem pracownika socjalnego poprzez motywowanie do uczestnictwa w projekcie, rozwiązywanie bieżących problemów, udzielenie wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych, specjalnych celowych.

Uczestnicy projektu wraz z dziećmi i osobami z najbliższego otoczenia w ramach działania o charakterze środowiskowym wzięli udział w wycieczce dwudniowej do Kazimierz Dolnego. Uczestnicy wycieczki zwiedzanie rozpoczęli od zamku w Janowcu, zwiedzali również Kazimierz Dolny, płynęli statkiem po Wiśle podziwiali piękną przyrodę, zobaczyli park zdrojowy w Nałęczowie i pijalnię wód. W Sandomierzu spacerowali po rynku i podziwiali Basztę Opatowską, Katedrę, Wąwóz, Ucho Igielne i Plac Poniatowskiego.

Uczestnicy projektu wraz z rodzinami mieli możliwość zwiedzenia miasta Łodzi – muzeum miasta i Pałacu Poznańskich. Miło spędzili czas w Kręgielni jak również w kinie IMAX na bajce „Epoka lodowcowa 4”. Był to całodniowy pobyt w Łodzi.


Listopad 2012 r.

W dniach 5 do 21 listopada 2012 r. uczestnicy projektu wzięli udział w następujących modułach szkoleniowych:

 • warsztaty kompetencji psychospołecznych,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • warsztaty doradztwa zawodowego,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • kurs „Sprzedawcy”.

Wrzesień 2012 r.

W dniu 24 września odbyła się wycieczka do Łodzi. Uczestnicy projektu wraz z rodzinami mieli możliwość zwiedzenia muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich. Miło spędzili czas w Kręgielni jak również w kinie IMAX na bajce „Epoka lodowcowa 4”. Całodniowy pobyt w Łodzi można zaliczyć do bardzo udanego.


Lipiec – Październik 2012 r.

W okresie od lipca do października odbyły się szkolenia z różnych zakresów:

 • warsztaty kompetencji psychospołecznych,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • kurs sprzedawcy.

Lipiec 2012 r.

W dniach od 2 do 13 lipca odbyły się szkolenia dla naszych podopiecznych z projektu dotyczące obsługi wózków jezdniowych. Rozpoczęły się kilkudniowymi wykładami, następnie odbyły się zajęcia praktyczne. Zakończyły się egzaminem. Program zgodny ze standardami MPiPS.


Czerwiec 2012 r.

W czerwcu 2012 roku podopieczni wzięli udział w warsztatach:

 • Stylizacji i wizażu,
 • Kompetencji wychowawczych,
 • ABC zarządzania budżetem domowym.

W dniach 21-22.06.2012 r. w ramach działań o charakterze środowiskowym beneficjenci projektu wraz z dziećmi i osobami z najbliższego otoczenia uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Kazimierza Dolnego. Uczestnicy wycieczki zwiedzanie rozpoczęli od zamku w Janowcu, zwiedzali również Kazimierz Dolny, płynęli statkiem po Wiśle podziwiali piękną przyrodę, zobaczyli park zdrojowy w Nałęczowie i pijalnię wód. W Sandomierzu spacerowali po rynku i podziwiali Basztę Opatowską, Katedrę, Wąwóz, Ucho Igielne i Plac Poniatowskiego.


Maj 2012 r.

W miesiącu maju każdy uczestnik projektu skorzystał z indywidualnej porady doradcy zawodowego i psychologa.


Kwiecień 2012 r.

W kwietniu 2012 roku odbyło się spotkanie informujące osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie pt. „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.

W spotkaniu uczestniczyli: Kierownik MGOPS w Wieruszowie – Anna Ostrycharz, Dyrektor firmy szkoleniowej Global TC Pani Magdalena Knyt-Walas oraz pracownicy MGOPS. Kierownik Ośrodka omówił cele i rezultaty projektu. Dyrektor firmy Global omówił sprawy organizacyjne projektu i rozdał materiały promocyjne.

W dniach 18-19 oraz 25-27 kwietnia odbyły się zajęcia w ramach projektu warsztaty doradztwa zawodowego i indywidualne poradnictwo zawodowe oraz warsztaty kompetencji psychospołecznych. Wszystkim uczestnikom projektu zostały wypłacone zasiłki celowe.


Marzec 2012 r.

Do końca lutego trwała rekrutacja uczestników projektu. Odbyła się ona na podstawie wyboru beneficjentów przez zespół projektowy przy zachowaniu zasady równości szans. Wybór nastąpił zgodnie z wytycznymi WUP w Łodzi do Poddziałania 7.1.1. Została utworzona także lista rezerwowa uczestników.

Odbyło się pierwsze spotkanie z uczestnikami projektu. Spotkanie otworzył Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Anna Ostrycharz. Beneficjenci zostali poinformowani o szczegółach udziału w projekcie, zostały wypełnione formularze diagnozy potrzeb szkoleniowych uczestnika projektu. Uczestnicy projektu określili swoje potrzeby i oczekiwania wobec projektu. Poprzez w/w narzędzie diagnozy beneficjenci ocenili swoją sytuację na rynku pracy, swoje predyspozycje, określili swoje propozycje dotyczące szkoleń zawodowych. Szkolenia w ramach projektu rozpoczną się od warsztatów psychologicznych oraz warsztatów z doradcą zawodowym, warsztatów stylizacji i wizażu, warsztatów ABC zarządzania budżetem domowym a następnie beneficjenci rozpoczną kursy zawodowe. Każdy z uczestników projektu z momentem podpisania dokumentów zobowiązał się do regularnego uczestnictwa w szkoleniach oraz wyjazdach integracyjnych. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną objęci dodatkowymi działaniami w postaci:

 • ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie zdrowotne,
 • zasiłku pieniężnego dla wszystkich uczestników projektu,
 • wyjazdu integracyjnego do miasta Łodzi – dla uczestników oraz ich rodzin,
 • dwudniowej wycieczki do Kazimierz Dolnego dla uczestników oraz ich rodzin.

W marcu została podsumowana diagnoza potrzeb uczestników projektu. Diagnoza ta pokazała w szerszym stopniu oczekiwania uczestników np. co skłoniło ich do udziału w projekcie, z jakich szkoleń chcą skorzystać oraz z jakich usług (vouchery). Dzięki temu narzędziu można tak zaplanować – zmodyfikować działania w projekcie aby spełniły oczekiwania uczestników w jak największym stopniu.

Uczestnicy wyrazili chęć uczestnictwa w następujących kursach zawodowych: kurs „operator wózków widłowych” – 3 osoby, „sprzedawca” – 8 osób. Jedna osoba wyraziła chęć sfinansowania jej wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym.


Styczeń – Luty 2012 r.

W 2012 roku Ośrodek będzie kontynuował realizację projektu pt. „Klub Integracji Społecznej – równe szanse”. Wsparciem planuje się objąć grupę 11 osób w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej MGOPS w Wieruszowie. Uczestnictwo w projekcie jest dostępne dla kobiet i mężczyzn. W projekcie wezmą udział 2 osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu zrealizowany zostanie kompleksowy program szkoleniowo-doradczy obejmujący elementy aktywizacji społecznej, zawodowej, psychologicznej, edukacyjnej. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy projektu zostaną objęci kontraktami socjalnymi oraz wsparciem finansowym w postaci wypłaty zasiłków celowych.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Realizator projektu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
98-400 Wieruszów ul. Rynek 21
telefon: 62 784 15 54
faks: 62 784 11 99
e-mail: wieruszow@mgops.pl
www: www.mgops.pl

Strona współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.