Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Klub Integracji Społecznej 2015

Zoom in Regular Zoom out

Klub Integracji Społecznej 2015

image_pdfimage_print

Banner Instytucji EFS

 Człowiek – Najlepsza Inwestycja

„Klub Integracji Społecznej – równe szanse”

Projekt „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Plakat - KIS 2015

Czerwiec 2015

W dniu 19 czerwca 2015r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy Społecznej”. Uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz skromne upominki.

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji psychospołecznych i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie różnorodnych form aktywnej integracji i pracy socjalnej. Całkowita wartość projektu wyniosła: 129.862 zł.

W projekcie wzięło udział 10 osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wieruszów były to osoby: będące w wieku aktywności zawodowej, pozostające poza zatrudnieniem, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach aktywnej integracji Beneficjenci projektu wzięli udział w różnorodnych formach aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej realizowanej przez pracownika socjalnego, psychologa, trenerów i doradcę zawodowego.

Program aktywnej integracji obejmował:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym , które zgodnie z założeniami miały na celu identyfikacje własnych zasobów i potrzeb zawodowych każdego z uczestników projektu,
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych i rodzicielskich. Szkolenie to obejmowało tematykę dot.: nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności, umiejętności społecznych, rozwiązywania konfliktów, konstruktywnej krytyki, wyrażania opinii, wyznaczania celów życiowych, treningu budżetu domowego, zarządzania czasem, relacji między małżonkami, poszerzenia wiedzy na temat technik i metod wychowania dzieci.
 • Kurs zawodowy „ABC – aranżacji terenów zielonych”. Zajęcia te obyły się w formie grupowych warsztatów części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie to obejmowało tematykę: podstawowych wiadomości z botaniki, metod uprawy gleby, nawożenia i ochrony roślin, gatunków roślin. Uczestnicy podczas szkolenia nabyli następujące umiejętności: potrafią organizować pracę na stanowisku roboczym, czytać uproszczoną dokumentację techniczną, zaprojektować zagospodarowanie zielenią ogrodu, wykonać roboty ziemne, posługiwać się przyrządami pomiarowymi, przygotować miejsca i podłoża pod sadzenie roślin, wykonywać pracę ogrodnicze związane z urządzeniem i pielęgnacją terenów zieleni, posługiwać się wszystkimi narzędziami ogrodniczymi.
 • Treningu pracy – celem szkolenia było: dostarczenie wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej; dostarczenie wiedzy w zakresie analizy mocnych i słabych stron oraz sposobów odpowiedniego ich przedstawienia rekruterowi; nauczenie umiejętności autoprezentacji; nauczenie umiejętności precyzyjnej prezentacji własnej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Istotnym elementem wszystkich zajęć było wykorzystanie metody warsztatowej zakładającej uczenie się poprzez uczestnictwo i aktywność w grupie, korzystanie z doświadczeń własnych i innych osób. Uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe. Mieli zapewniony catering oraz ubezpieczenie zdrowotne i NNW. Beneficjeni projektu przez cały okres realizacji objęci byli wsparciem pracownika socjalnego poprzez motywowanie do uczestnictwa w projekcie, rozwiązywanie bieżących problemów, udzielenie wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz skromne upominki.

 

W ramach działania o charakterze środowiskowym uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. Uczestnicy projektu mogli zobaczyć Stadion Wrocław, Halę Stulecia, Park Szczytnicki. Podziwiali zwierzęta w  ZOO i Afrykarium. Mieli także możliwość płynięcia statkiem po Odrze oraz obejrzenia filmu w Multikinie.

W dniu 2 czerwca 2015 r. odbyła się wycieczka do Wrocławia. Uczestnicy projektu mogli zobaczyć Stadion Wrocław, Halę Stulecia, Park Szczytnicki. Podziwiali zwierzęta w ZOO i Afrykarium. Mieli także możliwość płynięcia statkiem po Odrze oraz obejrzenia filmu w Multikinie.

Wycieczkę po Wrocławiu można zaliczyć do bardzo udanej.


Maj 2015

W ramach realizacji projektu systemowego „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków EFS beneficjenci uczestniczyli:

 • w dniach 11–29 maja 2015 r. w kursie zawodowym „ABC aranżacji terenów zielonych”. Zajęcia te obyły się w formie grupowych warsztatów części teoretycznej i praktycznej.

Szkolenie to obejmowało tematykę: podstawowych wiadomości z botaniki, metod uprawy gleby, nawożenia i ochrony roślin, gatunków roślin.

Uczestnicy podczas szkolenia nabyli następujące umiejętności: potrafią organizować pracę na stanowisku roboczym, czytać uproszczoną dokumentację techniczną, zaprojektować zagospodarowanie zielenią ogrodu, wykonać roboty ziemne, posługiwać się przyrządami pomiarowymi, przygotować miejsca i podłoża pod sadzenie roślin, wykonywać pracę ogrodnicze związane z urządzeniem i pielęgnacją terenów zieleni, posługiwać się wszystkimi narzędziami ogrodniczymi.

Każdorazowo podczas ww. zajęć, uczestnicy projektu zapewniony mieli ciepły posiłek oraz przerwę podczas której mogli skorzystać z serwisu kawowego.

Zapytanie ofertowe na organizację jednodniowej wycieczki integracyjno-edukacyjnej do Wrocławia (pdf)

Wybór oferty na organizację jednodniowej wycieczki integracyjno-edukacyjnej do Wrocławia (pdf)


Marzec-Kwiecień 2015

W ramach realizacji projektu systemowego „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” realizowanego przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków EFS beneficjenci uczestniczyli:

 • w dniach 18-20 marca 2015 r. w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym (10 osób x 1 h), które zgodnie z założeniami miały na celu identyfikacje własnych zasobów i potrzeb zawodowych każdego z uczestników projektu. Indywidualne doradztwo zawodowe miało na celu pomóc uczestnikowi w dotarciu do pracodawcy poprzez zaznajomienie z technikami poszukiwania pracy;
 • w dniach 23-25 marca 2015 r. w treningu pracy (24 h). Zajęcia te obyły się w formie grupowych warsztatów i ćwiczeń.
  Szkolenie to obejmowało tematykę: własnych predyspozycji zawodowych, bilans swoich własnych umiejętności, sporządzanie życiorysu (CV), podania, napisanie odpowiedzi na ofertę oraz list motywacyjny, jak dotrzeć do ofert pracy, lokalny rynek pracy – jego struktura, dynamika, obszary, zasady asertywności w kontakcie bezpośrednim z potencjalnym pracodawcą.
  Każdorazowo podczas ww. zajęć, które odbywały się Wieruszowskim Domu Kultury, uczestnicy projektu zapewniony mieli ciepły posiłek oraz przerwę podczas której mogli skorzystać z serwisu kawowego.
 • w dniach 13-15 kwietnia 2015 r. w treningu kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kompetencji życiowych i rodzicielskich (24 h). Zajęcia te obyły się w formie grupowych warsztatów i ćwiczeń. Szkolenie to obejmowało tematykę dot.: nauki umiejętności komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności, umiejętności społecznych, rozwiązywania konfliktów, konstruktywnej krytyka, wyrażania opinii, wyznaczania celów życiowych, treningu budżetu, zarządzania czasem, relacji między małżonkami, poszerzenia wiedzy na temat technik i metod wychowania dzieci.

Marzec 2015

Zawiadomienie o wyborze oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie zasady konkurencyjności pt.: „Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie: „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” (pdf)


Luty 2015

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu – przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie: „Klub Integracji Społecznej – równe szanse”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń w projekcie „Klub Integracji Społecznej – równe szanse” dla 10 osób. Warsztaty realizowane są w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 marca 2015 r. godz 08:00.

Szczegółowy opis warunków oferty oraz wzór formularza oferty załączone są w plikach do pobrania poniżej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

Załącznik 1 – Formularz oferty (pdf)

Załącznik 1 – Formularz oferty (doc)

Załącznik 2 – Wzór umowy (pdf)

Załącznik 3 – Wzór wykazu zrealizowanych przez Wykonawcę usług (pdf)

Załącznik 3 – Wzór wykazu zrealizowanych przez Wykonawcę usług (doc)

Załącznik 5 A i B – Wzór oświadczenia o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Wojewódzki Urząd Pracy (A) oraz wzór oświadczenia o posiadaniu wpisu do rejestru placówek prowadzących agencję zatrudnienia (B) (pdf)

Załącznik 6 – Wykaz zawierający wskazanie środków organizacyjno – technicznych, jakie będą dostępne Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (pdf)

Załącznik 6 – Wykaz zawierający wskazanie środków organizacyjno – technicznych, jakie będą dostępne Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (doc)


Styczeń 2015

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie prowadzi wstępny nabór uczestników do realizowanego w 2015 r. projektu systemowego pn. „Klub Integracji Społecznej – równe szanse”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnikami projektu mogą być:

 • Osoby bezrobotne i/lub
 • Nieaktywne zawodowo/lub
 • Zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (18-55 lat), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej
 • traktowane, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie, o których mowa w pkt. 1-3.

Przez otoczenie rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące w środowisku wykluczonych społecznie.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących teren gminy Wieruszów.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

 • Kurs zawodowy umożliwiający zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, psychologiem

Wsparciem towarzyszącym będzie:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczenie zdrowotne

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe warunki zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety. Ankietę można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na poniższy adres ośrodka.


Realizator projektu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
98-400 Wieruszów  ul. Rynek 21
telefon: 62 784 15 54
faks: 62 784 11 99
e-mail: wieruszow@mgops.pl
www: www.mgops.pl

Strona współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edytora tekstu Microsoft Word z pakietu Office.

Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie odt wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym darmowego edytora tekstu Writer z pakietu OpenOffice.