Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zoom in Regular Zoom out

Nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

3 marca 2020
image_pdfimage_print

Nabór osób chętnych do programu
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2019-2020”

Wieruszów 3 marca 2020r.

Kierownik

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

 1. Stanowisko i miejsce pracy: asystent osobisty osoby niepełnosprawnejMiejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie.
 2. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.
 3. Wymagania: Usługi asystenta mogą świadczyć:
 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;

Wymagania formalne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

prowadzenia pracy z klientem,

prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,
 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność,
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe/społeczne, sportowe itp.);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury ( tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, w godzinach 7:00 do 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 • CV- Curriculum Vitae
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( Załącznik nr 1 do ogłoszenia)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 • kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe ( kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w terminie do dnia 18.03.2020r. do godziny 15:00 pod adres:

  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Rynek 21
98-400 Wieruszów
tel. 62 7841 554

Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

Informacji o programie udziela:

– Kierownik Pani Małgorzata Burak tel. 62 7841554 wew. 21

– Specjalista pracy socjalnej Pani Barbara Wełna tel. 62 7841554 wew. 27

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Uchwała nr XX/147/2020 Rady Miejskiej w Wieruszowie (pdf)

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pdf)

Klauzula informacyjna RODO (pdf)

 Małgorzata Burak
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie