Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » 5 najczęściej zadawanych pytań o „Rodzina 500+”

Zoom in Regular Zoom out

5 najczęściej zadawanych pytań o „Rodzina 500+”

20 września 2017
image_pdfimage_print

1. W lipcu br. poszłam do pracy (wcześniej byłam osobą bezrobotna bez prawa do zasiłku), czy przy składaniu wniosku muszę o tym poinformować?

Tak. Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko na okres rozpoczynający się  1 października 2017 r. co do zasady brany jest pod uwagę dochód z 2016 r. z uwzględnieniem jednak sytuacji związanych z uzyskaniem i utratą dochodu. Oznacza to, że jeżeli w trakcie 2016 r. lub po tym roku utraciliśmy dochód (np. przestaliśmy pracować), lub uzyskaliśmy dochód (np. rozpoczęliśmy nową pracę) to te sytuacje należy zaznaczyć we wniosku. Urząd, który będzie nasz wniosek rozpatrywał może zażądać dodatkowego dokumentu np. oświadczenia albo  zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. W przypadku utraty dochodu dochód utracony nie będzie brany pod uwagę, a w przypadku jego uzyskania będzie on doliczony.

2. Jestem samotną matką z trójką dzieci – czy nadal będę mogła korzystać z „Programu Rodzina 500+? Pytam ponieważ słyszałam, że tutaj są zmiany od 1 sierpnia?

O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe, gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany. Takie rozwiązanie funkcjonuje od 12 lat przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny. Ważne: jeśli do wniosku nie zostanie dołączony ww. tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica, gminny organ właściwy przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Pamiętajmy więc, aby złożyć wniosek o świadczenie nawet jeżeli nie mamy jeszcze tytułu wykonawczego ustalającego alimenty – mamy trzy miesiące, aby uzupełnić taki wniosek.

4. Niedawno zostałam rodziną zastępczą dla swoich dwóch wnuków. Czy świadczenie z Programu „Rodzina 500+” będzie mi przysługiwać i czy muszę teraz złożyć wniosek w sierpniu?

Do rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zarówno dla rodzin zastępczych spokrewnionych jak i niespokrewnionych oraz rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo–wychowawcze typu rodzinnego. Dzieci w pieczy zastępczej otrzymują więc dodatkowe wsparcie także w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w tej wysokości przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

5. W jaki sposób będzie ustalany mój dochód, jeśli prowadzę działalność opodatkowaną na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko lub członek jej rodziny prowadzą działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania tej działalność. W takim przypadku, podstawą ustalenia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym jest dochód ogłaszany corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku –obwieszczenie dotyczące dochodu z roku 2016 zostało opublikowane 27 lipca br. w Monitorze Polskim nr 766.

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Społecznych MGOPS w Wieruszowie ul. Rynek 21, pod numerem telefonu (62) 78 41 199 wew. 26, w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń alimentacyjnych z Funduszu alimentacyjnego.