Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Zoom in Regular Zoom out

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

15 lutego 2021
image_pdfimage_print

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 od 5 stycznia 2021 r. przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii.

 Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:

1) są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,

2) otrzymują dodatek mieszkaniowy lub kwalifikują się do takiej pomocy,

3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w  2019 r.

4) nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją – „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” (na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, należy zawrzeć ww. adnotację).
  2. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego.
  3. Oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem  14 marca 2020 r. oraz, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
  4. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą, jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie. Dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu może wynosić maksymalnie 75% miesięcznego czynszu, jednak jego wysokość nie może być wyższa niż 1 500zł.

  • Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
  • Decyzję wydaje się na okres 6 miesięcy.
  • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu klient może złożyć tylko jeden raz.

Gdzie złożyć wniosek:

Wniosek o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu można złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21 98-400 Wieruszów, tel. 62 78 41 554 adres e-mail: wieruszow@mgops.pl

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11).