Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Zoom in Regular Zoom out

Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

6 kwietnia 2022
image_pdfimage_print

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie  ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)

Usługi asystenckie obejmują m.in. wsparcie przy wykonywaniu codziennych czynności, wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.  Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Procedura zgłoszenia uczestników do Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Karta zgłoszenia do Programu.
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Zakres czynności asystenta.
 4. Oświadczenie o wskazaniu asystenta.
 5. Podpisane informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych (2 szt.)

Druki do pobrania w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21  oraz poniżej.

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 (pdf)

Oświadczenie Uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie dotyczące wskazania asystenta osobistego (pdf)

Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 (pdf)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (pdf)

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (pdf)

Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (pdf)

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybierać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej. W przypadku braku takiego wskazania wybór asystenta dokonywany jest przez tut. Ośrodek i nie wypełnia się druku (pkt4)

Osoby zainteresowane tą formą pomocy składają komplet dokumentów do 14 kwietnia 2022 r.

 • w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym,
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wieruszow@mgops.pl
 • dostarczyć osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21

Nabór zgłoszeń przyjmowany jest w trybie ciągłym aż do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowych informacji w sprawie Programu udzielają :

 • Anna Jurek tel: 62 78 41 554 email: annajurek@mgops.pl
 • Małgorzata Burak tel. 62 78 41 554 email  malgorzataburak@mgops.pl.pl

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od  osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Przewidywana liczba uczestników to 8 osób, w tym:

 • posiadających orzeczenie o znacznym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną – 1
 • posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – 2
 • posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 2
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności – 3

Po 14 kwietnia 2022 r. nabór będzie nadal otwarty, lecz usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Link do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022