Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Zoom in Regular Zoom out

Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

15 czerwca 2021
image_pdfimage_print

Gmina Wieruszów w 2021 roku przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W 2021 r. do Programu zostanie zakwalifikowanych 5 osób tj. 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Wieruszów.

Zakres i wymiar usług dostępnych w ramach  Programu :

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wymiarze 240 godzin w przypadku dzieci i 120 godz. w przypadku dorosłych.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

  • Karta zgłoszenia do Programu „ Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Karta oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin i miejsce naboru wniosków:

Realizatorem Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21 98-400 Wieruszów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie, ul. Rynek 21 w godzinach 7:30 – 14:30 lub przesłać na adres Ośrodka do dnia 24 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (62)7841554 lub (62)7841199 .

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawnośći lub orzeczeniem równoważnym, która:

  1. ma  niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny /lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta / pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Załączniki do naboru:

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (docx)

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (pdf)

Dodatkowa informacja do załącznika nr 7 (pdf)

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (docx)

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (pdf)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie (pdf)

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edytora tekstu Microsoft Word z pakietu Office.