Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

Zoom in Regular Zoom out

Nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

29 lutego 2024
image_pdfimage_print

Gmina Wieruszów przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie.

Całkowita wartość zadania w 2024 r. wynosi: 140 209,20

Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 137 460,00

 Opis programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

rozwój ich osobistego potencjału oraz podniesienie kompetencji, a także wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia.

W Gminie Wieruszów Program realizowany będzie dwóch formach:

 • w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepelnosprawnością – dla 10 rodzin (w tym 5 dzieci i 5 osób dorosłych), 240 godzin usługi;
 • w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu (spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) – dla 3 rodzin (w tym 2 dzieci i 1 osoba dorosła), maksymalnie 14 dób;

dla zakwalifikowanych na podstawie zgłoszeń i spełniających kryteria programu, tj. sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego lub nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Termin i sposób składania dokumentów

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków od 1 marca 2024 r.:

 • w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym na adres MGOPS w Wieruszowie, ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów lub
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail wieruszow@mgops.pl lub
 • dostarczyć osobiście do MGOPS w Wieruszowie ul. Rynek 21 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Nabór zgłoszeń przyjmowany jest w trybie ciągłym aż do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowych informacji w sprawie Programu udzielają :

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Do karty należy dołączyć:

 • kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • Klauzulę informacyjną w ramach Programu Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 12 do Programu;
 • Klauzulę informacyjną RODO MGOPS w Wieruszowie.

Dokumenty do pobrania: