Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Program na rzecz rodzin wielodzietnych „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”

Zoom in Regular Zoom out

Program na rzecz rodzin wielodzietnych „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”

19 maja 2020
image_pdfimage_print

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty.

Program obowiązuje od dnia 17 maja 2020 r.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej tj.:

– rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;

– dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki: jest w wieku do 18. roku życia, jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych (dotyczy to również dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej). Karta nie przysługuje dziecku pozostającemu w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującemu własne dziecko;

– rodzicom zastępczym (osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka), o ile rodzina ta spełnia kryteria rodziny wielodzietnej.

Przyznanie i wydanie Karty następuje na wniosek.

– Wniosek wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub pobrać ze strony internetowej (zakładka: Dziecko i Rodzina, podzakładka: Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych).

– Wniosek w wersji papierowej można pobrać w siedzibie MGOPS w Wieruszowie.

– Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub przesyła na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub wysyła na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na platformie ePUAP:/RCPSLODZ/skrytka.

– Karta wydawana jest bezpłatnie.

– W przypadku rodziców Karta wydawana jest na czas nieokreślony.

– Przy wydawaniu Karty nie stosuje się kryterium dochodowego.

– Karty wydawane są w terminie do 15 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

– Odbioru Kart można dokonać osobiście. Karty mogą być również przesłane na wskazany we wniosku adres.

Karty wydane przed dniem 17 maja 2020 r. stanowią nadal podstawę do korzystania z uprawnień zgodnie z okresem na jaki zostały przyznane. Po upływie terminu ich ważności rodziny mogą ubiegać się o nowe Karty.

Jednostką koordynującą realizację Programu pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź. Informacje na temat Programu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie RCPS, telefonicznie pod numerem: 42 203-48-67 lub drogą elektroniczną e-mail: karta@rcpslodz.pl

W Programie uczestniczą instytucje kultury i edukacji podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego oraz przedsiębiorcy.

Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować, na każdym etapie jego trwania, nowe podmioty oferujące ulgi dla posiadaczy Karty (przedsiębiorstwa, firmy, samorządy).

Szczegóły dotyczące Programu zostały zawarte w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 lutego 2020 r., Nr XVI/261/20 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2020 r., poz. 1753.

Kierownik MGOPS w Wieruszowie
Małgorzata Burak

http://www.rcpslodz.pl/index.php/dziecko-i-rodzina/wojewodzka-karta-rodzin-wielodzietnych/informacja-o-programie

Wniosek o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych – załącznik nr 1 do Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”

Oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18. roku życia – załącznik do Wniosku o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnychałącznik do Wniosku o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych dla rodzica, który miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – załącznik nr 2 do Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” 

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych