Czcionka: Zwiększ rozmiar czcionki Normalny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Kontrast:Włącz wysoki kontrast | Przejdź do treści | Przejdź do szukania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, 98-400 Wieruszów | tel. 62 784 15 54 / 62 784 11 99 | e-mail: wieruszow@mgops.pl

Home » Aktualności » Program Aktywizacja i Integracja

Zoom in Regular Zoom out

Program Aktywizacja i Integracja

5 listopada 2015
image_pdfimage_print

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie w okresie 01.10.2015 – 30.11.2015 r. realizuje Program Aktywizacja i Integracja, zwany w skrócie „PAI”. Program obejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji na rynku pracy dla 10 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których Powiatowy Urząd Pracy ustalił profil pomocy III, w szczególności też te osoby, które zostały objęte przez ośrodek pomocy społecznej kontraktem socjalnym.

Celem Programu Aktywizacja i Integracja jest:

 • rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej i społecznej osób i rodzin,
 • zapobieganie procesom wykluczenia społecznego,
 • podwyższenie jakości życia,
 • podniesienie samodzielności w funkcjonowaniu w życiu rodzinnym i społecznym- przywracanie osób wykluczonych do uczestniczenia w życiu rodzinnym i społecznym,
 • przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej.

Program PAI składa się z dwóch bloków:

 1. Blok AKTYWIZACJA, w ramach którego PUP udzieli bezrobotnemu wsparcia polegającego przede wszystkim na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie na rynku pracy kierując go do wykonywania prac społecznie użytecznych zorganizowanych przez gminę na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów /trwa maksymalnie 10 godzin tygodniowo/.
 2. Blok INTEGRACJA to działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia /trwa maksymalnie 10 godzin tygodniowo/.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące.

Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja Powiatowy Urząd Pracy może:

 1. podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja, jednak nie dłużej niż łącznie na okres 6 miesięcy, albo
 2. skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych, albo
 3. ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną w ustawie.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja przez Nasz Ośrodek odbywa się na podstawie porozumienia o realizacji programu zawartego z powiatowym urzędem pracy.

Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane przez ośrodek pomocy społecznej, są finansowane ze środków budżetowych gminy.

W okresie udziału bezrobotnego w Programie Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie.

KONSEKWENCJE  PRZERWANIA LUB ODMOWY UDZIAŁU W PAI

 1. art. 33, w ust.4 pkt 3a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Starosta pozbawia statusu bezrobotnego który: odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja  i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3 (tj. na okres:120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
 2. art. 33, w ust 4 pkt 12 ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Starosta pozbawia statusu bezrobotnego który: z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 3
 3. art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.